Πολιτική Απορρήτου

Home \ Πολιτική Απορρήτου

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της ιστοσελίδας μας και η διαχείριση αυτών υπόκειται στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

Όλα τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και οι προϋποθέσεις συλλογής και επεξεργασίας τους καλύπτονται υπό την παρούσα σύμβαση.

Τα δεδομένα που συλλέγει η εταιρεία μας αφορούν αποκλειστικά τη λειτουργία της ιστοσελίδας και η συλλογή τους γίνεται εν γνώσει και αποδοχή του χρήστη και για λόγους ενημέρωσης των πελατών, ικανοποίησής και εξυπηρέτησής τους.

Τα δεδομένα όπως και το IP Address των χρηστών θα γνωστοποιούνται στις αρμόδιες αρχές μόνο αν και εφόσον συντρέχει λόγος συμμόρφωσης με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις.

Η εταιρεία μας δε φέρει καμία ευθύνη για εξωτερικούς συνδέσμους που βρίσκονται εντός της ιστοσελίδας μας και για τους ισχύοντες όρους χρήσης των συνδέσμων αυτών. Η μεταφορά του χρήστη στις εν λόγω ιστοσελίδες γίνεται με δική του αποκλειστική ευθύνη και οφείλει να διαβάσει τους όρους χρήσης του συγκεκριμένου συνδέσμου.

Η ιστοσελίδα μας ενημερώνει τους χρήστες για τη λειτουργία cookies εντός αυτής, δίνοντας το δικαίωμα στο χρήστη να επιτρέπει ή όχι της αποδοχή τους.

Όροι Χρήσης

Οι όροι χρήσης υπόκεινται στους Νόμους του Ελληνικού κράτους.

Εφόσον αποστέλλετε ηλεκτρονικά μηνύματα στην ιστοσελίδα μας, παραχωρείτε στην εταιρεία μας το δικαίωμα να έρθει σε επικοινωνία μαζί σας, μέσω της αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος ή με άλλο τρόπο που έχει γίνει δεκτός από εσάς.

Κάθε πληροφορία που βρίσκεται εντός της ιστοσελίδας μας είτε αυτή αφορά τα προϊόντα, το ψηφιακό υλικό, τις πληροφορίες, τα κείμενα ή οτιδήποτε άλλο αναρτάται εντός αυτής, υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία της εταιρείας μας και επιφυλασσόμαστε για οποιαδήποτε περεταίρω ενέργεια σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια πράξη που δε συνάδει με τους παρόντες όρους λειτουργίας της ιστοσελίδας μας.

Δεν επιτρέπεται σε οποιονδήποτε να χρησιμοποιήσει το όνομα της εταιρείας μας ή κάποιο σύνδεσμο της ιστοσελίδας μας με τρόπο προσβλητικό ή μειωτικό για την υπόστασή της.

Η ιστοσελίδα μας, η εταιρεία μας και όσοι την στελεχώνουν, δε φέρουν καμία ευθύνη που εγείρει διεκδικήσεις αποζημιώσεων ή άλλων εξόδων για τυχόν βλάβες που ενδέχεται να συμβούν ακουσίως σε χρήστες της, σε περίπτωση που προσβληθούν από κάποιον ηλεκτρονικό ιό ή αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα από άλλα βλαπτικά στοιχεία που συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο αν αγνοία μας με την ιστοσελίδα μας.