Συστήματα ελέγχου με χρήση RFID

Home \ ΠΡΟΪΟΝΤΑ \ Συστήματα ελέγχου με χρήση RFID

Συστήματα ελέγχου πρόσβασης οχημάτων με χρήση RFID

Το σύστημα Epi Gate Access κάνει χρήση της τεχνολογίας RFID μέσω της οποίας θα μπορεί να αναγνωρίζει μέσω αναγνωστών RFID τα οχήματα που θα προσεγγίζουν μια πύλη εισόδου. Κατά την προσέγγιση στη πύλη τα εγκεκριμένα οχήματα που θα είναι εξοπλισμένα με αυτοκόλλητες RFID κάρτες θα αναγνωρίζονται. Κάθε όχημα θα πρέπει να διαθέτει μια αυτοκόλλητη RFID ετικέτα η οποία θα περιέχει τις πληροφορίες του οχήματος. Σε περίπτωση επιτυχούς αναγνώρισης και ταυτοποίησης της ετικέτας RFID, το σύστημα θα δίνει αυτόματα εντολή στην μπάρα να ανοίξει, καταχωρώντας τα στοιχεία οχήματος και της κάρτας οδηγού καθώς και την ημερομηνία και ώρα διέλευσης του οχήματος. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης του συστήματος και με παράλληλη ή ταυτόχρονη ταυτοποίηση και των οδηγών μέσω καρτών RFID. Κάθε οδηγός θα πρέπει να διαθέτει μια RFID κάρτα η οποία θα αντιστοιχεί αμφιμονοσήμαντα σε αυτόν.

Αναγνώριση και ταυτοποίηση οχήματος

Μόλις το όχημα προσεγγίσει την πύλη για να εισέλθει ή εξέλθει, ο καρταναγνώστης RFID που βρίσκεται στην συγκεκριμένη πύλη, και θα έχει την ευθύνη αναγνώρισης των διερχόμενων οχημάτων κατά την αντίστοιχη κατεύθυνση κίνησης, θα αναγνωρίζει αυτομάτως την κάρτα RFID που θα φέρει το όχημα. Η παράλληλη αναγνώριση του οδηγού μπορεί να γίνει είτε από τον ίδιο καρταναγνώστη RFID μακράς εμβέλειας, ο οποίος αναγνωρίζει τα οχήματα, είτε από άλλον RFID καρταναγνώστη κοντινής εμβέλειας με τοποθέτησή του σε σημείο πρίν από την μπάρα από την πλευρά του οχήματος στην οποία βρίσκεται ο οδηγός και σε κατάλληλο ύψος και απόσταση, ώστε να διευκολύνεται ο οδηγός στον μέγιστο βαθμό. Αφού ο αναγνώστης αναγνωρίσει την κάρτα, μεταβιβάζει την πληροφορία, στο λογισμικό του συστήματος ελέγχου πρόσβασης, το οποίο είναι υπεύθυνο για την εξυπηρέτηση του συστήματος διέλευσης και κατόπιν επικοινωνίας με την κεντρική βάση δεδομένων και επιβεβαιώνει την δυνατότητα πρόσβασης ή μη του οχήματος, δίνοντας σήμα στην μπάρα ελέγχου να σηκωθεί είτε να παραμείνει κλειστή.

Ετικέτες RFID

Η ετικέτα RFID είναι κολλημένη στο παρμπρίζ του οχήματος για να είναι εύκολα αναγνωρίσιμη από τον αναγνώστη. Σε περίπτωση αφαίρεσης της ετικέτας από το όχημα η ετικέτα αυτομάτως καταστρέφεται, οπότε και αποφεύγεται η περίπτωση να μεταβιβαστεί από όχημα σε όχημα. Η συνθήκη μη μεταβίβασης μπορεί να επιβεβαιώνεται από τον εκάστοτε υπάλληλο που θα βρίσκεται στις πύλες εισόδου κάνοντας ταυτοποίηση του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος από την οθόνη του Η/Υ, ο οποίος θα βρίσκεται στο φυλάκιο της πύλης, μέσω του λογισμικού του συστήματος ελέγχου πρόσβασης, σε συνδυασμό με την οπτική αναγνώριση της πινακίδας του οχήματος που εκείνη την ώρα προσεγγίζει την πύλη. Επιπροσθέτως, για την περίπτωση που απαιτείται η τοποθέτηση μιας ετικέτας σε σημείο του οχήματος με μεταλλική επιφάνεια (π.χ. σε περιπτώσεις τρακτόρων), μπορούν να χρησιμοποιηθούν αντιμεταλλικές RFID ετικέτες.

Μπάρα ελέγχου κυκλοφορίας

Η πρόσβαση των οχημάτων καθορίζεται μέσω της μπάρας ελέγχου κυκλοφορίας. Επιτρέπονται τα οχήματα τα οποία έχουν έγκριση και αναγνωρίζονται μέσω των RFID ετικετών που διαθέτουν τα οχήματα. Σε κάθε είσοδο και σε κάθε έξοδο, τοποθετούνται από ένα σετ φωτοκύτταρων τα οποία αποτρέπουν την λειτουργία της μπάρας όταν στην περιοχή δράσης της βρίσκεται κάποιο όχημα ή άνθρωπος, ώστε να επιτυγχάνεται η ασφαλέστερη λειτουργία. Οι πομποί χρησιμεύουν στην χειροκίνητη λειτουργία της μπάρας ελέγχου, για περιπτώσεις που αυτό θα χρειαστεί.

Λογιμικό ελέγχου πρόσβασης πύλης

Το EpiGateAccess είναι το λογισμικό του συστήματος ελέγχου πρόσβασης. Χειρίζεται την επικοινωνία των συσκευών του συστήματος, δηλαδή RFID καρταναγνώστες, μπάρες ελέγχου κυκλοφορίας και ηλεκτρονικές πινακίδες, και τις λειτουργίες αυτών. Επικοινωνεί με την κεντρική βάση δεδομένων και εκτελεί την διαδικασία ελέγχου πρόσβασης.Τα αποτελέσματα της διαδικασίας ελέγχου πρόσβασης εμφανίζονται στην κεντρική οθόνη του λογισμικού σε μορφή πίνακα. Στην ίδια οθόνη παρέχεται και η πληροφορία της «κατάστασης συστήματος» για τις συσκευές και τις λειτουργίες. Επιπλέον, έχει την δυνατότητα τήρησης αρχείου καταγραφών (log). Επιπροσθέτως, μπορεί να διατεθεί σε μορφή API, ώστε να ενοποιηθεί με άλλα λογισμικά διαχείρισης.

Ηλεκτρονική πινακίδα

Ως πρόσθετη επιλογή του συστήματος παρέχεται ηλεκτρονική πινακίδα απεικόνισης και πληροφόρησης. Αυτή θα συνδέεται με τον H/Y της πύλης μέσω Ethernet και μέσα από το λογισμικό του συστήματος θα μπορεί να εμφανίζει τις πληροφορίες για το κάθε όχημα, όπως τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, μήνυμα απαγόρευσης διέλευσης για μη πιστοποιημένο όχημα, μήνυμα εντοπισμού άγνωστου κωδικού RFID οχήματος ή οδηγού, μήνυμα ότι επιτρέπεται η διέλευση, κ.ά.Η ύπαρξη ηλεκτρονικής πινακίδας στην πύλη δίνει την δυνατότητα άμεσης οπτικής επιβεβαίωσης της ορθότητας της διαδικασίας, καθώς άμεσα εμφανίζεται ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος και η έγκριση ή μη της διέλευσής του. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα καλύτερο έλεγχο αλλά και την ενημέρωση των οδηγών.